Mr. Phạm Cao Kỳ, ACCA, VACPA

Anh Phạm Cao Kỳ – Thạc sĩ Kinh tế của Học viện Tài chính, hiện nay anh đang là Hội viên của ACCA và Hiệp hội VACPA Việt Nam. Kinh nghiệm làm việc: Chuyên viên Cục Giám sát Kế toán – Kiểm toán Bộ Tài chính (hiện nay) và Trưởng nhóm Kiểm toán Deloitte.