Mr. Phạm Đình Hiệu, CPA VN

Anh Phạm Đình Hiệu – Cử nhân Kinh tế Đại học Ngoại thương, Cử nhân Luật Đại học Ngoại thương và Thạc sỹ Luật Đại học Luật Hà Nội, hiện nay anh đang là Hội viên CPA Việt Nam.