CertIFR Online - Lập BCTC chuẩn IFRS

Hot
acca-online (10)
CertIFR Online - Lập BCTC chuẩn IFRS >
40 hours
3,850,000đ
Chứng chỉ về lập Báo cáo tài chính Quốc tế – CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) – là chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứ...
80 Lectures
40 hours
Add to Wishlist
3,850,000đ
CertIFR Online - Lập BCTC chuẩn IFRS >
4,000,000đ
Chứng chỉ về lập Báo cáo tài chính Quốc tế – CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) – là chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứ...
46 Lectures
Add to Wishlist
4,000,000đ