Management Information (MA1) – Thông tin dành cho quản lý

FIA MA1

TÀI LIỆU HỌC

1
Slide bài giảng
2
Từ điển
3
Tham khảo
4
Tóm tắt kiến thức

CHAPTER 1: NATURE OF BUSINESS ORGANISATION AND ACCOUNTING SYSTEMS

1
Nature of business organisation and accounting systems
2
Quizzes
15 questions

CHAPTER 2: MANAGEMENT INFORMATION

1
Management information
2
Quizzes
15 questions

CHAPTER 3: SOURCE DOCUMENTS

1
Source Documents
2
Quizzes
15 questions

CHAPTER 4: CODING SYSTEMS

1
Coding Systems
2
Quizzes
8 questions

CHAPTER 5: COST CLASSIFICATION

1
Cost Classification
2
Quizzes
15 questions

CHAPTER 6: COST UNITS COST CENTRES PROFIT CENTRES AND INVESTMENT CENTRES

1
Cost units, cost centres, profit centres and investment centres
2
Quizzes
15 questions

CHAPTER 7: ACCOUNTING FOR MATERIALS COSTS

1
Accounting For Materials Costs
2
Quizzes
17 questions

CHAPTER 8: LABOUR COSTS & REMUNERATION METHODS

1
Labour Costs & Remuneration Methods
2
Quizzes
12 questions

CHAPTER 9: ACCOUNTING FOR OTHER EXPENSES

1
Accounting For Other Expenses
2
Quizzes
15 questions

CHAPTER 10: ACCOUNTING FOR PRODUCT COSTS

1
Accounting For Product Costs
2
Quizzes
14 questions

CHAPTER 11: SPREADSHEETS

1
Spreadsheets
2
Quizzes
15 questions

CHAPTER 12: PRESENTING INFORMATION IN SPREADSHEETS

1
Presenting Information In Spreadsheets
2
Quizzes
9 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
2,800,000đ
Enrolled: 1 student
Lectures: 16
Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí
Management Information (MA1) – Thông tin dành cho quản lý
Category:
Price:
2,800,000đ